Цели

 

ОБЩА ЦЕЛ: Повишаване професионалните компетенции на педагогическите колективи от ОУ „Кочо Честеменски“ и НУ „Св. Климент Охридски“ и подобряване качеството на образование в условията на мултикултурност

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

·         Овладяване на интеркултурна компетентност от страна на педагогическите кадри като основа за осъществяване на ефективен диалог с учениците с култури , различни от собствената им.

·         Повишаване интереса и мотивацията на целевата група за преподаване в мултикултурна среда чрез усвояване на ключови техники и промяна на основния набор от методи, използвани в класните и в извънкласните форми на работа.

·         Обогатяване професионалните компетенции на преподавателите чрез формиране отношение на чувствителност към „другия“ и „другата култура“ и емпатия; на откритост към проблемите на учениците и отвореност за тяхната „друга“ култура; развиване умения за диалог, ненасилствена комуникация и решаване на конфликти;

·         Повишаване компетенциите на преподавателите за разбиране и приемане на детските потребности чрез разработване и апробиране на практически ориентирани микропроекти, основани на интердисциплинарния подход и активните методи за учене.

 

·         Обмяна на добри практики на учителите, работещи в мултикултурна среда и създаване на траен механизъм за съвместна работа.