Резултати

Резултати по проекта:

 1. Обучителен пакет с PowerPoint презентации, фишове с методически указания за учителите и работни листове за самостоятелна работа на учениците.
 2. Идентифицирани и обменени работещи практики/подходи, чрез които се засилва интереса на ученето и респективно - се подобрява резултатността от усвояването на учебния материал от учениците.
 3. Разработени 8 практически ориентирани учебни модули за повишаване квалификацията на учители и провеждане на обучения за учителите.
 4. Обучени 42 учители в рамките на 8 обучителни модули - общо 32 учебни часа
 5. Създаване на сайт на проекта.
 6. Създаване на платформа за дистанционно обучение.
 7. Създаване и разпечатване на 200 флаера.
 8. 1 брой мобилен трансперант
 9. Реализиране на кръгла маса
 10. Разработване на учителско портфолио от участниците в целевата група /дидактически разработки, индивидуални микропроекти/
 11. Създаване на 200 бр. химикали 
 12. Създаване и отпечатване на 100 броя конферентни папки